member of:         
PROJECT SENSOR
Slovenská asociácia motoristického športu (SAMŠ) sa koncom roku 2012 stala regulárnym projektovým partnerom medzinárodného cestno-bezpečnostného projektu SENSOR.

Projekt "South East Neighbourhood Safe Routes (SENSOR)" je založený na medzinárodnej spolupráci medzi autoklubmi, výskumnými strediskami a autoritami v oblasti cestnej dopravy. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci operačného programu Juhovýchodná Európa (SEE). Počas dvojročného trvania spojí 14 krajín tohto regiónu: Grécko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Moldavsko, Srbsko, Macedónsko, Bosnu a Hercegovinu, Chorvátsko, Albánsko, Čiernu Horu, Bulharsko, Rumunsko a Ukrajinu.

Väčšina krajín regiónu Juhovýchodná Európa sa momentálne nachádza v období, keď svoju primárnu cestnú sieť dobudováva, resp. rekonštruuje za účelom dosiahnuť úroveň mobility, ktorá by bola porovnateľná s vyspelými európskymi krajinami. Práve v tomto štádiu je eminentne dôležité, aby Únia podporila jednotlivé štáty v regióne projektmi ako je SENSOR, ktoré na jednej strane zabezpečia nezávislé a medzinárodne porovnateľné vyhodnotenie momentálnej úrovne bezpečnosti na primárnej cestnej sieti a na druhej strane napomôžu správnemu smerovaniu investícií do účinných opatrení v tejto oblasti.

Implementácia projektu SENSOR využije najmodernejšiu metodológiu a nástroje hodnotenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry, ktoré v súčasnosti používa renomovaná nezisková organizácia iRAP, celosvetový líder v tejto oblasti. Výstupy programu poskytnú tak laickej verejnosti ako aj odborníkom v oblasti bezpečnosti cestnej premávky vysoko kvalitné analýzy a návrhy protiopatrení s potenciálom zachrániť stovky životov a predísť tisíckam ťažkých zranení.


V rámci projektu SENSOR (2013-2014) bude na Slovensku:

-   vykonaná štatistická analýza miery rizika na viac ako 5000 km ciest, zahŕňajúcich všetky medzinárodné koridory TEN-T, všetky diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy a vybrané cesty II. triedy s vysokou intenzitou dopravy

-   realizovaná fyzická inšpekcia špeciálnym vozidlom na viac ako 2500 km ciest, spolu s vyhodnotením miery rizika cez unikátny softvér ViDA, pričom po prvý raz na Slovensku bude v hodnotení zahrnutá aj identifikácia potenciálne nebezpečných cestných úsekov - to znamená nielen "počítanie krížov pri cestách" ako tomu bolo doteraz, ale aktívne predvídanie a riešenie rizikových miest ešte predtým, ako k nehode príde

-   vypracované tzv. "bank-ready" investičné plány s vysokou návratnosťou na viac ako 2000 km najrizikovejších úsekov, ktoré budú poskytnuté vlastníkom a správcom komunikácií za účelom vykonania navrhovaných protiopatrení


Pre viac informácií navštívte www.sensorproject.eu
 
  INDIVIDUALNE TESTOVANIE
  08.06.  CEZ Autokros Lučenec
  12.06.  AGROTEC Rally Hustopeče
  22.06.  PAV Oždianske serpentí
  19.07.  Dobšinský kopec
  30  31   1   2   3   4   5
   6   7   8   9  10  11  12
  13  14  15  16  17  18  19
  20  21  22  23  24  25  26
  27  28  29  30  31   1   2
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2019: 230 522 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAV Zaluž

Minikáry 2019

46.Rallye Tatry 2019
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené