SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MOTORISTICKÉHO ŠPORTU
PROJEKTY SAMŠ - REGIONAL SCRUTINEERS SEMINAR 2023
Slovenská asociácia motoristického športu (SAMŠ) opätovne dostala priestor na organizáciu medzinárodného semináru pre technikov vybraných krajín, ktorý sa konal v národnom motoršportovom areáli Slovakia Ring.

Slovenský prezident asociácie motoristického športu, p. Dušan Koblišek, hneď na začiatku seminára jednoznačne zadefinoval zámer stretnutia: Seminár technikov je velice dôležitý a potrebný krok k zlepšeniu vedomostí, pripravenosti technikov na národnej i medzinárodnej úrovni. Svetová federácia FIA plne podporuje takýto formát vzdelávacích programom, aby sme aj touto formou prispeli k zvýšeniu dôveryhodnosti bezpečnostných kontrol na úrovni národných šampionátoch s víziou, že sa zlepší všeobecná bezpečnosť a kvalita na trati.Náš seminár bol pripravovaný tak, aby sa ho mohli zúčastniť aj nováčikovia, ktorí pomocou teoretickej prípravy a praktických skúšok nadobudnú potrebné znalosti a skúsenosti aplikované do praxe.Myšlienkou regionálnej alebo jestvujúcej FIA CEZ zóne je súťažiť spolu v regióne strednej Európy, akceptovaním národných predpisov a pravidiel. Zo športového hľadiska sa všetky preteky riadia podľa Športového poriadku FIA. Z technického hľadiska však existuje veľa pravidiel, ktoré zohľadňujú národné špecifiká. Stratégiou bola harmonizácia technických pravidiel a pracovných postupov technických komisárov podľa pravidiel a osvedčených postupov FIA:
1. Predchádzajúcimi ročníkmi tohto Seminára technických komisárov sme vytvorili platformu pre vzdelávanie technických funkcionárov o národných špecifikách v porovnaní s technickými pravidlami FIA.
2. Zložiť pracovnú skupinu, ktoré budú v budúcnosti zodpovedne a kontinuálne pracovať na harmonizácii technických pravidiel vo FIA CEZ alebo v regióne.
3. Zaviesť nové aktivity a projekty FIA vytvorením technických pravidiel.
4. Organizovať praktické školenie pre technických komisárov vedené technickým oddelením FIA so zavádzaním nových nástrojov na kontrolu techniky moderných športových vozidiel.
5. Popularizáciu Performance Factor a pozície skrutátorov implementáciou kontrolných postupov a prácou s webovou aplikáciou PF na úrovni ASN.
6. Príprava nových pravidiel pre podujatia na okruhu a nových návrhov kategórií oprávnených áut.
Podarilo sa nám vytvoriť spoločnú platformu pre technických komisárov pre vývoj a prípravu nových technických predpisov pre každú disciplínu a vytvoriť priestor na diskusiu o možnej harmonizácii medzinárodných a národných predpisov.

10 krajín, takmer 50 účastníkov malo možnosť diskutovať o všetkých potrebných témach na národnej aj medzinárodnej úrovni s dedikovanými rečníkmi FIA. Zúčastnili sa krajiny: Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Albánsko, Kosovo, Chorvátsko, Severná Macedónia i Srbsko.Bolo nám potešením privítať našich hostí z FIA, Iva Palmeru - bezpečnostného inžiniera a dvoch technických expertov GordonaForbesa a GiandomenicaDiMassu, ktorým by sme sa chceli poďakovať za podporu, skvelú prezentáciu a užitočné rady počas školenia.

Sme tiež radi, že sa nám podarilo dosiahnuť poučný obsah, priviesť predstaviteľov FIA, vytvoriť priestor na otvorenú diskusiu o dôležitých témach a stretnúť sa so všetkými kolegami osobne na jednom mieste, aby z toho mali prospech všetci účastníci seminára.

Pevne veríme, že takýmto seminárom a správnym spôsobom prípravy technikov na nadchádzajúcu motoršportovú sezónu by sme mohli prispieť k vybudovaniu bezpečnejšieho prostredia v motoristickom svete.


With the support of the FIA, the Slovak association had a chance to organize its 4th Scrutineers seminar held at our national motorsport facility Slovakia Ring. This seminars goal was to improve knowledge on national and international level. The FIA is fully committed to suchprograms so that we can increase the safety credibility checks also in national championships with the hope that general safety and quality will improve.

Our seminar was prepared in such a way that also newcomers, rookie technicians are able to attend and assume the necessary knowledge.The idea of the next "Regional" or existing FIA CEZ is to compete together in the region of Central Europe, by the acceptance of national rules. From the sporting point of view all runs according to the FIA Sporting Code. Still, from the technical point of view, there are a lot of rules, which take into account the national specificities. The strategy was the harmonization of technical rules and scrutineers' working procedures according to the FIA rules and best practices:
1. With the previous editions of this Scrutineers Seminar, we created a platform for the education of technical officials about national specificities compared with the FIA CEZ technical rules.
2. Developed the working groups which will be responsible in the future and continually work on the harmonization of the technical rules in the FIA CEZ or Region.
3. Introduce new FIA activities and Projects by creating technical rules.
4. Organized practical training for scrutineers led by FIA Technical Department with introducing new tools for checking modern sports cars technology.
5. The popularization of Performance Factor and position of scrutineers by implementing checking procedures and working with PF web application on the ASN level.
6. Preparing new rules for circuit events and new proposals for new categories of eligible cars.
We were able to create a joint platform for scrutineers for the development and preparation of new technical regulations for each discipline and create a space for discussion about the possible harmonization of international and national regulations.

10 countries,almost 50 participants had a chance to discuss all necessary topics on both national and international level with FIA dedicated speakers.We had a pleasure to welcome Ivo Palmera - the FIA´s Competitor Safety Engineer and two FIA Technical experts Gordon Forbes and Giandomenico Di Massa, to whom we would like to thank for their support, great presentation and helpful advices during and after the seminar.

We are also happy we could achieve an instructive content, to bring FIA representatives, create opportunity for an open discussion on important topics and meet all the colleagues in person at one place, so all the attendees of seminar could benefit.With such a seminar, with the right way of preparing the technicians for the upcoming motorsport season, we really hope we could contribute to build a safer environment in motorsport.