member of:         
PROJECT SENSOR
Slovenská asociácia motoristického športu (SAMŠ) sa koncom roku 2012 stala regulárnym projektovým partnerom medzinárodného cestno-bezpečnostného projektu SENSOR.

Projekt "South East Neighbourhood Safe Routes (SENSOR)" je založený na medzinárodnej spolupráci medzi autoklubmi, výskumnými strediskami a autoritami v oblasti cestnej dopravy. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci operačného programu Juhovýchodná Európa (SEE). Počas dvojročného trvania spojí 14 krajín tohto regiónu: Grécko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Moldavsko, Srbsko, Macedónsko, Bosnu a Hercegovinu, Chorvátsko, Albánsko, Čiernu Horu, Bulharsko, Rumunsko a Ukrajinu.

Väčšina krajín regiónu Juhovýchodná Európa sa momentálne nachádza v období, keď svoju primárnu cestnú sieť dobudováva, resp. rekonštruuje za účelom dosiahnuť úroveň mobility, ktorá by bola porovnateľná s vyspelými európskymi krajinami. Práve v tomto štádiu je eminentne dôležité, aby Únia podporila jednotlivé štáty v regióne projektmi ako je SENSOR, ktoré na jednej strane zabezpečia nezávislé a medzinárodne porovnateľné vyhodnotenie momentálnej úrovne bezpečnosti na primárnej cestnej sieti a na druhej strane napomôžu správnemu smerovaniu investícií do účinných opatrení v tejto oblasti.

Implementácia projektu SENSOR využije najmodernejšiu metodológiu a nástroje hodnotenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry, ktoré v súčasnosti používa renomovaná nezisková organizácia iRAP, celosvetový líder v tejto oblasti. Výstupy programu poskytnú tak laickej verejnosti ako aj odborníkom v oblasti bezpečnosti cestnej premávky vysoko kvalitné analýzy a návrhy protiopatrení s potenciálom zachrániť stovky životov a predísť tisíckam ťažkých zranení.


V rámci projektu SENSOR (2013-2014) bude na Slovensku:

-   vykonaná štatistická analýza miery rizika na viac ako 5000 km ciest, zahŕňajúcich všetky medzinárodné koridory TEN-T, všetky diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy a vybrané cesty II. triedy s vysokou intenzitou dopravy

-   realizovaná fyzická inšpekcia špeciálnym vozidlom na viac ako 2500 km ciest, spolu s vyhodnotením miery rizika cez unikátny softvér ViDA, pričom po prvý raz na Slovensku bude v hodnotení zahrnutá aj identifikácia potenciálne nebezpečných cestných úsekov - to znamená nielen "počítanie krížov pri cestách" ako tomu bolo doteraz, ale aktívne predvídanie a riešenie rizikových miest ešte predtým, ako k nehode príde

-   vypracované tzv. "bank-ready" investičné plány s vysokou návratnosťou na viac ako 2000 km najrizikovejších úsekov, ktoré budú poskytnuté vlastníkom a správcom komunikácií za účelom vykonania navrhovaných protiopatrení


Pre viac informácií navštívte www.sensorproject.eu
 
  Individuálne testovanie
  02.08.  AUTOPOLA Jankov vŕšok
  08.08.  MARMA 33. Rally Rzeszow
  30.08.  Dynamax Autokros Dargov
   1   2   3   4   5   6   7
   8   9  10  11  12  13  14
  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27  28
  29  30  31   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené